Categorieen

Nieuws

Informatie

Deze informatie komt van de Nederlandse Alzheimer website in december 2011.

 

Groenblauw Netwerk

Deelproject Groenblauw Netwerk op Linge’s Zorglandgoed:

De groene omgeving van Linge’s Zorglandgoed wordt ingezet voor het welzijn en welbevinden van de zorgvragers, waarbij andere doelgroepen betrokken worden en mensen elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken en samen leven. Deze gevarieerde combinatie zal, naast het voordeel voor de zorgvragers, een grote positieve bijdrage leveren aan de sociale cohesie en leefbaarheid van de kleine kern Rumpt en de directe omgeving binnen gemeente Geldermalsen. We richten ons daarbij op specifieke doelgroepen zoals mensen met een fysieke of verstandelijke beperking en/of een afstand op de arbeidsmarkt hebben en op de verschillende scholen in de omgeving van basisschool tot middelbaar onderwijs. Door deze ruimte ook te bieden aan een verscheidenheid van verschillende doelgroepen en in samenwerking diverse activiteiten organiseren, stimuleren we ontmoetingen met elkaar, krijgen specifieke doelgroepen mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling gericht op (gedeeltelijke of gehele) arbeidsparticipatie en groeit de sociale cohesie op het Zorglandgoed en straalt deze uit naar de omgeving. We geven dit deelproject binnen Linge's Zorglandgoed de naam Groenblauw Netwerk.

Maatschappelijk vraagstuk achter het Groenblauw Netwerk:

De zorg in Nederland staat de afgelopen jaren sterk onder druk door veranderingen. Grote organisaties bezuinigingen daarbij veel op de directe zorg. Zorgvragers komen vaak in een systeemorganisatie terecht en verliezen daardoor sneller de eigen keuzes en betrokkenheid in het dagelijks leven. Ook komen ze steeds minder buiten. Voor familie en vrienden en andere betrokkenen is het vaak een grote opgaaf om op bezoek te gaan. Voor andere doelgroepen, geldt dat een gezonde groene omgeving niet altijd vanzelfsprekend is of wordt opgezocht. Veel mensen komen weinig buiten, zijn er minder ontmoetingen en is er minder beweging. Zo neemt de kans toe op vereenzaming, fysieke- en psychische klachten en staat de gezondheid steeds meer onder druk. Daarbij is een veilige en prettige ruimte met kans op persoonlijke groei en ontwikkeling voor mensen met een beperking of afstand op de arbeidsmarkt van belang voor het welzijn en de gezondheid van deze doelgroepen. Ook voor leerlingen zijn er minder mogelijkheden om in praktijk ervaringen op te doen. Met ons initiatief van Linge’s Zorglandgoed krijgen we een grote groene omgeving. Deze ‘Health environment’ zetten we in voor onze primaire doelgroep én voor andere doelgroepen als ontmoeting- en ontwikkelruimte.

Doel van het Groenblauw Netwerk:

Doel van het Groenblauw Netwerk Het deelproject Groenblauw Netwerk binnen de groene gezonde omgeving van Linge's Zorglandgoed ontwikkelt een dynamische en levendige samenleving die de sociale cohesie tussen doelgroepen stimuleert, isolement van doelgroepen opheft en voorkomt, ruimte biedt tot persoonlijke ontwikkeling gericht op (gedeeltelijke of gehele) arbeidsparticipatie en gezondheid van deelnemers ondersteunt en/of bevordert. Twee van de beoogde effecten van onze visie sluiten hierop aan:

  • Iedereen midden in de samenleving waarbij groen en dieren meehelpen de verbinding te maken tussen alle doelgroepen en leren leuk maken;
  • Community Care vanuit de oorsprong voeden en stimuleren, iedereen kan meedoen.


Onze doelgroepen, de verbinding en onze benaderingswijze:

  • Omwonenden
  • Deelnemers participatiewet doelgroep
  • Deelnemers met een lichamelijke / verstandelijke beperking
  • Voor leerlingen van de basisschool, Voortgezet onderwijs en Middelbaar- en hoger OnderwijsZorglandgoed


Planning van het Groenblauw Netwerk:

n 2016 verwachten we het zorggebouw van Linge’s Zorglandgoed te bouwen en de groene omgeving in te richten. Na afronding van de bouw en aanplanting starten we met onze reguliere zorg voor 30 zorgvragers met dementie binnen een kleinschalige woonvorm in het groen. Er zal in die periode minder tijd zijn om tijd te investeren in het deelproject Groenblauw Netwerk. Tot de opening van Linge’s Zorglandgoed willen het deelproject Groenblauw Netwerk starten zodat het netwerk al gestart is bij de opening van Linge’s Zorglandgoed. De planning van het deelproject Groenblauw Netwerk loopt van het najaar 2016 tot begin 2017. Daarin zetten we de verbindingen tussen verschillende doelgroepen op, organiseren het netwerk en maken gezamenlijk een plan tot activiteiten die vanaf de 2e fase ook uitgevoerd gaan worden.

Vier voorbeelden om te maken met elkaar voor de beweegtuin:Onderstaand de timmerwerk- en opslagplaats en groenwerk- en dierenverblijf:Vier voorbeelden om te maken met elkaar voor de beweegtuin:
Project Ontmoetingen op een Zorglandgoed door Hoge School Arnhem / Nijmegen

Als laatste in dit onderdeel verwijzen wij naar het project van de Hoge School Arnhem en Nijmegen waar van 2014 tot 2016 een project loopt van Ontmoetingen op een Zorglandgoed waar Linge’s Zorglandgoed het praktijkmodel van is. We hebben met alle groepen studenten gesproken en hebben ze de resultaten aan ons gepresenteerd. Momenteel wordt er door de HAN aan een boek gewerkt over dit project waar wij aan meegewerkt hebben. De eerste groep heeft vooral gefocused op de inrichting van de buitenruimte en daarbij relevante factoren onderscheiden. Zo zijn per factor gedetailleerde aanbevelingen gedaan. In de volgende verbeelding die door de groep gemaakt is zijn een aantal factoren benoemd.


De tweede groep heeft vastgesteld dat (fysieke en visuele) nabijheid van een dorp van zeer grote betekenis is: het landgoed zal feitelijk direct aansluitend aan het dorp moeten worden gesitueerd om de kans op ontmoetingen te maximaliseren. De groep heeft verder geconstateerd dat activiteiten (buitenleven b.v. verzorgen van dieren, planten en kas-, cultuur, recreatie en sport) het aanknopingspunt voor ontmoetingen vormen. Deze groep heeft de resultaten vastgelegd in een zogenaamde blueprint, die opdrachtgevers en ontwerpers een handreiking biedt bij de inrichting van zorglandgoederen. De derde groep is vooralsnog niet gestart. Deze richt zich op de effecten na opening van Linge’s Zorglandgoed op de zorgvragers met dementie, andere deelnemers, bezoekers en de directe omgeving. Zie voor meer informatie website Landgoed en dementie